KONSULTACJE PRZEDMIOTOWE dla uczniów kl. 4-8

indywidualne lub w grupach do 10 osób z zachowaniem

reżimu sanitarnego zgodnie z zaleceniami GIS

 

Dyrektor  Szkoły Podstawowej Nr 39 w Szczecinie informuje, że od 18.05.2020 r. stopniowo  wznawiana jest praca szkoły.
Kalendarz najważniejszych zmian 
w naszej placówce wygląda następująco:
od 18.05.2020 r.:
• 
istnieje możliwość bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych i rewalidacyjnych.
od 25.05.2020 r.:
• możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych; podstawa programowa nadal realizowana jest w formie zdalnej;

 (Rodzice, którzy chcą skorzystać z zajęć organizowanych w naszej placówce w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy, powinni wypełnić zamieszczony tutaj wniosek i przesłać  go do 21.05.2020 r. drogą elektroniczną na adres:  sp39@miasto.szczecin.pl

Informacja o aktywności zawodowej rodziców  będzie analizowana w sytuacji, gdy ilość chętnych będzie większa niż możliwości szkoły wynikające z wytycznych GIS, MZ i MEN. Oryginał wypełnionego wniosku rodzic zobowiązany jest dostarczyć  w pierwszym dniu pobytu dziecka w szkole.)
• organizacja dla uczniów klas VIII na terenie szkoły konsultacjprzedmiotowych;

(harmonogram konsultacji zostanie zamieszczony na stronie szkoły oraz platformie e-learningowej szkoły)

• możliwość korzystania przez uczniów klas VIII z biblioteki szkolnej (zgodnie z planem dyżurów który zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły).

Od 1.06.2020 r.:
• organizacja konsultacji dla wszystkich uczniów 
(klas I-VIII);

(harmonogram konsultacji zostanie zamieszczony na stronie szkoły oraz platformie e-learningowej szkoły)

• możliwość korzystania przez wszystkich uczniów z biblioteki szkolnej (zgodnie z planem dyżurów który zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły).

 

Lekcje i materiały do nauki zdalnej dostępne są po zalogowaniu na następującej stronie internetowej:

https://sp39.szczecin.pl/eszkola/

Plan lekcji obowiązujący w trakcie nauczania zdalnego dostępny jest poniżej:

Plan lekcji nauczania zdalnego - obowiązuje od 30.03.2020

Plan lekcji- zdalne nauczanie kształcenie sportowe