Statut Szkoły Podstawowej nr 39 w Szczecinie

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 39 im. Arkadego Fiedlera w Szczecinie na lata 2021 -2025

Roczny Program Rozwoju Szkoły 2022-2023.

Kwestionariusz - dane ucznia

Szkolny zestaw podręczników dla Szkoły Podstawowej nr 39 w Szczecinie 

Regulamin korzystania z darmowych podręczników.

Regulamin Biblioteki.

Regulamin korzystania z szatni.

Regulamin SP 39

Regulamin zachowania się uczniów w czasie przerw.

Regulamin korzystania z terenu szkoły.

Regulamin dyżurów nauczycielskich  podczas przerw.

Regulamin pracy świetlicy szkolnej.

Regulamin porządkowy korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko - Orlik 2012

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Aneks do Regulaminu porządkowego korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko - Orlik 2012

Procedury Bezpieczeństwa na terenie szkoły - aktualizacja 

Program wychowawczo-profilaktyczny na lata 2021-2026

Program wychowawczo-profilaktyczny.

Warunki ubezpieczenia i formularz zgłoszenia szkody.

Procedura kształcenia na odległość

Regulamin zajęć sportowych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania SP 39 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Uchwała w sprawie kryteriów postępowania rekrutacyjnego

ZASADY DOTYCZĄCE POWROTU UCZNIÓW KL.4-8 DO NAUKI STACJONARNEJ

Zarzadzenie_PM_41_23_harmon_rekrut_SP_24.01.2023

Opieka zdrowotna i stomatologiczna:

Informacja dla rodziców

Zgoda na świadczenia ogólnostomatologiczne

SPRZECIW wobec objęcia ucznia zdrowotną opieką profilaktyczną i promocją zdrowia

SPRZECIW wobec objęcia ucznia  STOMATOLOGICZNĄ  opieką profilaktyczną