OGŁOSZENIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 OGŁASZA NABÓR NA KANDYDATA DO PROWADZENIA ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU

„ AKTYWNY WEEKEND”

 Stawka wynagrodzenia przeprowadzenia 1 (jednej) godziny (60 minut) zajęć sportowych wynosi 60 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt złotych).

Wysokość miesięcznego wynagrodzenia Osoby prowadzącej zajęcia wypłacanego przez Realizatora krajowego na podstawie Umowy zlecenia będzie stanowiła iloczyn faktycznie przepracowanych godzin i wskazanej w ust. 1 stawki godzinowej.