Ogłoszenie  o przetargu na wynajem pomieszczeń na terenie

Szkoły Podstawowej Nr 39 w Szczecinie

Działając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta, zgodnie z § 11 ust. 4 pkt.1 Zarządzenia Nr 303/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin oraz o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania                            z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z późn zm.: Uchwała Rady Miasta Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r.
i Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r.) 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 39 im. Arkadego Fiedlera przy ul. Kablowej 14 
w Szczecinie ogłasza przetarg na wynajem  następujących pomieszczeń:

a) sala gimnastyczna o powierzchni  684 m2

    - udostępniana od poniedziałku do piątku w godz. 15:30 do 20:30 w  celu uprawiania sportu, prowadzenia zajęć tanecznych i rekreacyjnych w systemie godzinowym

b) sala nr 1 o pow. ok. 33 m2

    - udostępniana od poniedziałku do piątku w godz. 15:30 – 20:000 w celach prowadzenia działalności edukacyjnej w systemie godzinowym

c) sala nr 3 o pow. ok. 35 m2

    - udostępniana od poniedziałku do piątku w godz. 15:30 – 20:00 w celach prowadzenia działalności edukacyjnej w systemie godzinowym

d) sala nr 4 o pow. ok. 68 m2

    - udostępniana od poniedziałku do piątku w godz. 15:30 – 20:00 w celach prowadzenia działalności edukacyjnej w systemie godzinowym

e) sala nr 6 o pow. ok. 54 m2

    - udostępniana od poniedziałku do piątku w godz. 15:30 – 20:00 w celach prowadzenia działalności edukacyjnej w systemie godzinowym

f) sala nr 19 o pow. ok. 68 m2

    - udostępniana od poniedziałku do piątku w godz. 17:00 – 20:00 w celach prowadzenia działalności edukacyjnej, rekreacyjnej, nauki tańca itp. w systemie godzinowym

 g) sala nr 50 o pow. ok. 50 m2

    - udostępniana od poniedziałku do piątku w godz. 16:00 – 20:00 w celach prowadzenia działalności edukacyjnej, zajęć rozwijających zainteresowania dzieci w systemie godzinowym

h) sala nr 53 o pow. ok. 68 m2

    - udostępniana od poniedziałku do piątku w godz. 16:00 – 20:00 w celach prowadzenia działalności edukacyjnej, zajęć rozwijających zainteresowania dzieci, prowadzenia zajęć tanecznych i rekreacyjnych  w systemie godzinowym

2.Minimalne stawki  za godzinę wynajmu poszczególnych pomieszczeń wynoszą:

a) sala gimnastyczna - 75,00 zł brutto za godz. zegarową

b) sala lekcyjna – ( do 40 m2 ) - 25,00 zł brutto za godz. zegarową

c) sala lekcyjna – (41 m2 - 68 m2 ) - 35,00 zł brutto za godz. zegarową

3.Wymienione wyżej stawki nie dotyczą  wynajmów okazjonalnych (jednorazowych)

  1. Pomieszczenia wynajmuje się wraz z prawem do wspólnego korzystania z sanitariatów i mediów.

 

Warunki przetargu:

  1. Ofertę można złożyć w formie elektronicznej na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

lub w formie papierowej  w dni robocze w godz. 8:00 – 14:00 w sekretariacie szkoły.

2.Na ofertę składają się:

- wypełniony formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,

- kserokopia zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpis z właściwego rejestru (nie starszy niż trzy miesiące),

- kserokopia decyzji o nadaniu NIP i REGON,

- kserokopia dowodu osobistego (dla osób fizycznych),

  1. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z tekstem umowy najmu, który nie podlega negocjacjom. Tekst umowy zamieszczony stronie internetowej   www.sp39.szczecin.pl

 Złożenie swojej oferty w przetargu jest jednoznaczne z akceptacją treści umowy najmu.

 

1.Termin składania ofert – do 28.02.2019 r. do godz. 10.00

2.Otwarcie ofert odbędzie się  w dniu 28.02.2019 r. o godz.  11:00

3.Oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja przetargowa powołana przez dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 39 w Szczecinie.

  1. Kryterium wyboru ofert jest wysokość stawki czynszu za  wynajem. Oferta z najwyższą stawką  zostanie uznana za najkorzystniejszą.

6.Wyniki przetargu ogłoszone zostaną niezwłocznie po  zakończeniu pracy komisji poprzez wywieszenie ich w siedzibie i na stronie internetowej szkoły 

  1. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do specyfikacji przetargu, w terminie wskazanym przez Dyrektora szkoły.

8.Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od  zawarcia umowy , wówczas wybrana zostanie najkorzystniejsza z pozostałych ofert.

9.Umowa zostanie zawarta na czas określony w umowie.

10.Wynajmujacy zastrzega sobie prawo odwołania lub  unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

11.Wynajmujący zastrzega sobie prawo podwyższenia  czynszu w przypadku wzrostu cen za media.

 

Wyjaśnienia i informacje:

1.Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Beata Chełmikowska Kierownik Administracyjno-Gospodarczy w Szkole Podstawowej Nr 39 im. Arkadego Fiedlera
w Szczecinie, ul. Kablowa 14, 70-895 Szczecin tel. (91) 4617418.

2.Pomieszczenie do wynajęcia  można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

3.Ogłoszenie wraz załącznikami dostępne jest:

- w siedzibie  Szkoły Nr 39 w Szczecinie ul. Kablowa 14   - pok. 43,

- na stronie internetowej szkoły:  www.sp39.szczecin.pl

 

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2