1A – 46 KG

1B – 42 KG

2B – 38 KG

2A – 0 KG

3A- 0KG

4A- 26 KG

4B- 212 KG

4C - 0 KG

5A – 174 KG

5B – 10 KG

5C – 6 KG

6A – 247 KG – I MIEJSCE

6B – 22 KG

7A – 0 KG

7B – 0 KG

8A – 24 KG

3A\GIM – 0 KG

3B/GIM – 0 KG

 

RAZEM: 850 KG